O nama
O nama
O preduze?u Ispis

Historija

Kompanija je osnovana 1994. godine sa sjeditem i svojim pogonima u Brezi i ispostavi u Sarajevu. Tokom svog viegodinjeg postojanja, kompanija je bila potpuno aktivna. Sa svojim proizvodima prisutna je na podru?ju cijele drave. Stekla je rezultate velikog iskustva zna?ajnu reputaciju. Imamo viziju i strateku tendencu stalnog razvoja i kontinuiranog unaprijedenja kvalitete.

Djelatnost

AME d.o.o. je Drutvo za proizvodnju, promet i usluge u gra?evinarstvu. Specijalizovani smo za proizvodnju, prodaju i ugradnju iroke lepeze betonskih oplo?nika ECO programa preanih i lijevanih proizvoda.

Raspolaemo sa vie savremenih tehnolokih programa raznobojnih betonskih dekorativnih plo?a, uz stalno pra?enje kvalitete proizvodnog programa i ispitivanja proizvodnog materijala agregata i betona.

Nai proizvodi imaju veoma iroku primjenu u oblasti niskogradnje i visokogradnje. Proizvodnjom, distribucijom i ugradnjom naih proizvoda dokazali smo se u oplo?avanju prostora oko objekata pjea?kog i javnog saobra?aja, ure?enju parking prostora kao i odvodnji atmosferskih, povrinskih i oborinskih voda.

Posjedujemo odgovaraju?u opremu, kompletnu mehanizaciju i visokokvalitetnu operativu. U svom sastavu imamo pogone za proizvodnju, pravljenje betonske galanterije, betonskih plo?a, kao i prate?e pogone.

proizvodnja_0741 betonski-ivicnjaci

 
Reference Ispis

U proteklom periodu smo nae proizvode ugra?ivali u ve?ini ulica trotoara, pjea?kih staza podru?ja Sarajeva, kao i gradova drugih Kantona, potom vrili oplo?avanje prostora oko ambasada, raznih poslovnih objekata i omladinskih centara, sakralnih objekata, benzinskih pumpi, parking prostora i vanjskog ure?enja ekskluzivnih objekata.

oplocnici_41 oplocnici_52

 


logo_small

reference_54

reference_45-f

reference_66

gradjevina_011