Gra?evinarstvo
Gra?evinarstvo

U oblasti gra?evinarstva, prvenstveno niskogradnjepreduze?e AMEd.o.o.prua sljede?e usluge:

  • - asfaltiranje puteva (posjedujemo potpun asortiman maina za asfalt i asfaltiranje),

  • - oplo?avanje pjea?kih u javnih saobra?ajnica,

  • - ure?enje parking prostora,

  • - odvodnja atmosferskih voda,

  • - sanacija klizita,

  • - transport gra?evinskog materijala (tampona, pijeska, ljunka itd.),

  • - transport radnih maina,

  • - sve vrste iskopa i utovara.

Jedna od poslovnih aktivnosti je i zimsko odravanje puteva, gdje posjedujemo specijalna vozila za ?i?enje i posipanje kolovoza.

 


gradjevinarstvo_001

gradjevina_011

reference_54

gradjevina_125